Ansvarspolicy

Ansvarspolicy

Ansvarspolicy

Toms policy gör att vi alltid kan göra godis med god smak, eftersom vi då lever upp till krav som ställs på oss av oss själva, konsumenter och myndigheter.

Corporate Social Responsibility/CSR-policy
Som en övrgripande ram kring vårt CSR-arbete har vi tagit fram ett ental strategier som baseras på vårt engagemang inom FN:s Global Compact. Vår CSR-policy fokuserar också på leveranskedjan av råvaror, de anställdas arbetsmiljö, miljö, klimat och konsumenternas hälsa. Läs här


Mångfaldspolicy
Under 2007 utvecklade vi en mångfaldspolicy för att sätta ljus på den respekt och de värden vi anser bör prägla en mångsidig arbetsplats.


Supplier Code of Conduct
Som en följd av vårt engagemang inom FN:s Global Compact har vi utvecklat en uppförandekod för leverantörer, som baseras på Global Compacts tio principer. Denna används som ett verktyg i dialogen med leverantörer kring de höga krav vi ställer på kvalitet, miljö och arbetstagarnas rättigheter. Läs här


Responsibility
Responsibility är vår årliga lägesrapport till FN angående principerna kring FN:s Global Compact. Här beskriver vi de resultat vi uppnår genom att ta arbetsgivaransvar i Ghana och i vår fabriker.
Årsredovisningslagen i Danmark kräver en rapport kring dessa frågor.

Se den senaste Responsibilty-rapporten här:

2015
2014
2013
2012
2011
2010

Hållbarhet

Välj språk